Användaravtal scandicpartners.se, 2024-07-19

Scandic Partner's har utvecklat och tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för dig att erhålla ersättning för upplåtande av utrymme på din webbplats för en eller flera länkar till andra webbplatser. För att kunna använda tjänsten måste du acceptera villkoren i detta avtal och bli en godkänd sk "Affiliate". Vänligen läs igenom avtalet noga. En förutsättning för att bli Affiliate är att du godkänns av Scandic Partner's.

Genom att anmäla dig till vårt program har du godkänt villkoren i detta avtal. Du får inte använda tjänsten om du inte godkänner avtalet. En förutsättning för att bli affiliate är att Du godkänns av Scandic Partner's. Du kommer via e-post få besked huruvida du godkänts som Affiliate.

Detta Avtal ingås mellan Scandic Partner's, nedan kallat "Scandic Partner" och Dig, nedan kallad "Affiliate".

a. Minimigränsen för utbetalning är 1000 kronor. När denna gräns är uppnådd betalas pengarna ut innan den 20e nästa månad. Om du t.ex. tjänat 7000 kronor under oktober månad kommer alltså pengarna föras över till dig i november.

b. Provisionen varierar beroende på produkt vilket framgår på vår hemsida och under ditt konto. Scandic Partners är ett av Sveriges absolut bäst betalande affiliatenätverk och provisionen brukar vara 20-25%. Ibland har vi även specialerbjudanden på vissa produkter, vilket gör att du kan få ännu högre provision!

1. Affiliate äger rätt att upplåta utrymme på sin webbplats för länkar till Scandic Partners webbplatser som har ett så kallat Affiliate Program.

1.1. Ett Affiliate Program kan ändras eller upphöra när som helst. På Scandic Partners webbplatser finns erforderlig information. Affiliate är ansvarig att känna till om en tjänst har ändrats eller upphört. Samt om ersättningsvillkoren för Affiliate har ändrats. Scandic Partner har alltid rätt att modifiera, förändra eller helt upphöra med sin tjänst. Affiliate kommer att underrättas om sådan åtgärd via e-post eller via Scandic Partners hemsida. För det fall Affiliate inte är beredd att acceptera åtgärden äger Affiliate rätt, och skyldighet, att avbryta användandet av tjänsten.

2. Definitioner. I detta avtal skall följande definitioner gälla

A. "Länkad webbplats" — är den webbplats för vilken Affiliate upplåter utrymme på sin webbplats i form av en länk eller motsvarande som omfattas av Affiliate Programet.

B. "Besökare" — är den individ som klickar på en länk placerad på Affiliate's webbplats och därmed förmedlas till länkad webbplats,

C. "Klick" — är klick av en Besökare på en länk på Affiliate's webbplats som leder till att länkad webbplats blir synlig för besökaren,

D. "Lead" — är en besökare som via Affiliate förmedlats till Länkad webbplats och där aktivt utfört en viss handling, tillexempel registrerat sig som användare,

E. "Avslut" — är en Besökare som via Affiliate förmedlats till Länkad webbplats och som där fullföljt avtal om köp av en vara, tjänst eller annat som där tillhandahålls,

F. "Trafik" — är ett samlingsbegrepp för giltiga klick, lead och avslut,
"Konstgjord Trafik" — är ett samlingsbegrepp för ogiltiga klick, lead och avslut, vilka kan härröra från tillexempel autoöppningar, spindlar, robotar, uppmaningar i e-post, uppmaningar på chatforum, scriptgenererare, placering av länkar på annan/andra webbplatser än den/de angivna, Klick som ej är genererade av webbläsare, Klick som inte föregås av en aktiv handling av besökare som vill nå en önskad och specificerad webbplats med mera.

3. Affiliate's åtaganden

3.1. Affiliate är ensam ansvarig för sin webbplats och att innehållet på denna från tid till annan är förenligt med gällande lagar och författningar.

3.2. Affiliate som är fysisk person måste vara över arton (18) år. Den som är under arton år måste inhämta målsmans tillstånd för att kunna anmäla sig. Målsman måste härvid utföra registreringen hos Scandic Partner och stå som betalningsmottagare.

3.3. Affiliate garanterar att till Scandic Partner lämnade uppgifter är korrekta, fullständiga och behörigen avsända samt att uppgifterna står i överensstämmelse med verkliga förhållanden. Affiliate är skyldig att omgående anmäla förändringar avseende de lämnade uppgifterna till Scandic Partner genom uppdatering av Affiliate's uppgifter på Scandic Partners hemsida.

3.4. Affiliate garanterar att rättigheterna till alla uppgifter och framställningar på Affiliate's webbplats innehas av Affiliate, eller att uttryckligt medgivande finns från den som äger rättigheten till uppgiften eller framställningen. Affiliate garanterar vidare att inga uppgifter eller framställningar på Affiliate's webbplats medfört intrång i någon fysisk eller juridisk persons rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, samt att sådana uppgifter och framställningar inte är kränkande, otillåtna eller kan ifrågasättas på annat sätt.

3.5. Affiliate får inte på något sätt generera eller medverka till att konstgjord trafik genereras till länkade webbplatser.

3.6. Affiliate är skyldig att omedelbart meddela Scandic Partner om det föreligger vetskap eller misstanke om missbruk av Affiliate's länk eller av Scandic Partners tjänst i övrigt.

4. Scandic Partners åtaganden

4.1. Scandic Partner åtar sig att inom ramen för Scandic Partners tjänst bevaka och registrera trafik som förmedlas via Affiliate's webbplats till länkad webbplats.

5. Ersättning

5.1. Om inget annat avtalats betalar Scandic Partner till affiliate 20% av det totala försäljningspriset . Det utgår ingen provision på fraktkostnader och moms.

5.2. Utbetalning av upparbetad ersättning till Affiliate sker en (1) gång varje månad under förutsättning att Affiliate har genererat giltiga avslut till ett ersättningsbelopp om minst SEK 1000. Lägre belopp ackumuleras till nästa utbetalning, för att vid överstigande av SEK 1000 då utbetalas. På innestående belopp löper ingen ränta.

5.3. Scandic Partner gör minst en gång varje månad en sammanställning över hur många betalningar som kommit Scandic Partner tillhanda från affiliate genererade försäljningar. Scandic Partner informerar därefter affiliate via statistik i programmet hur många betalningar som kommit Scandic Partner tillhanda samt den aktuella ersättningssumman.

5.4. Affiliate fakturerar därefter Scandic Partner den angivna ersättningssumman som finns tillgänglig i programmet. Utbetalningar görs normalt senast den 15e i varje månad. Då utbetalas provision för föregående månad.

5.5. Scandic Partner åtar sig inte att i någon form göra avdrag för källskatt och sociala avgifter om Affiliate är fysisk person. Affiliate ska på egen hand ombesörja att betala eventuell källskatt och sociala avgifter i sitt hemland.

5.6. Scandic Partner lämnar inga kontrolluppgifter avseende till Affiliate utbetalat belopp. Det inkluderar skattemyndigheter i Sverige och andra länder. Sådan information lämnas endast ut då Scandic Partner enligt lag är skyldiga till detta.

5.7. Detta Avtal innebär inte att något anställningsförhållande råder mellan Scandic Partner och Affiliate. Affiliate har ingen rätt till semesterersättning, uppsägningstid eller annat vederlag under avtalets giltighetstid eller i samband med detta avtals upphörande.

5.8. Utbetalning av ersättning till Affiliate sker till det bank/postgiro konto Affiliate uppgivit till Scandic Partner. Vid betalningar till bank/postgiro konton i andra länder än Sverige står affiliate själv för eventuell transaktionskostnader.

6. Begränsat ansvar

6.1. Scandic Partners tjänst tillhandahålls i befintligt skick.

6.2. Scandic Partner ansvarar inte på något sätt för de eventuella skador som Affiliate kan drabbas av på grund av Scandic Partners tjänst eller på grund av användandet av denna. Scandic Partner ansvarar inte heller för felaktigheter i tjänsten, avbrott i tillgängligheten av tjänsten, dataintrång, dataförlust, säkerhetsfel eller att datavirus eller andra skadliga mjukvarukomponenter föreligger i Scandic Partners tjänst eller angriper denna eller Affiliate's mjukvara och/eller Affiliate's webbplats. Scandic Partner ansvarar inte heller för att länkar på Affiliate's webbplats är korrekt implementerade och fungerar på det sätt som angivits.

7. Avtalets giltighet

7.1. Detta Avtal gäller från och med det att Du godkänts som Affiliate till dess Avtalet sägs upp eller hävs.

7.2. Affiliate har rätt att när som helst säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och avbryta användandet av tjänsten.

7.3. Scandic Partner har rätt att när som helst säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.

7.4. Scandic Partner har rätt att häva avtalet med Affiliate och stänga av Affiliate från Scandic Partners tjänst samt radera Affiliate's konto för det fall:

a) Scandic Partner bedömer Affiliate eller innehållet på dennes webbplats som olämplig för Scandic Partners tjänster eller på annat sätt anser att Affiliate ej passar in i Scandic Partners affärsidé, marknadsföringsstrategi eller Affiliatestrategi.

b) Affiliate bedriver bedräglig eller annan olaglig verksamhet med avseende på Scandic Partners tjänst eller otillbörligen genererar eller försöker att generera konstgjord trafik/avslut till länkade webbplatser eller Affiliate på annat sätt bryter mot detta avtal.

c) Affiliate inte genererat någon trafik under tre (3) månader i följd.

7.5. Vid hävning av avtalet skall Scandic Partner omedelbart underrätta Affiliate om detta förhållande.

7.6. Vid hävning upphör avtalet omedelbart att gälla och ingen ersättning till Affiliate betalas ut för berört eller berörda Affiliate Program.

7.7. När Avtalet upphör att gälla äger Affiliate ej längre rätt att utnyttja Scandic Partners tjänst.

8. Skadestånd

8.1. Affiliate skall hålla Scandic Partners skadeslöst för skadeståndsanspråk eller andra ersättningsanspråk som kan riktas mot Scandic Partner på grund av innehållet på Affiliate's webbplats. Affiliate skall vidare hålla Scandic Partner skadeslöst för varje annan skada som kan drabba Scandic Partner på grund av Affiliate's otillbörliga utnyttjande eller påverkande av tjänsten, tekniska problem eller dataförluster orsakade av Affiliate samt på grund av att av Affiliate till Scandic Partner lämnade uppgifter är oriktiga.

9. Överlåtelse

9.1. Affiliate's rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej, helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan Scandic Partner skriftliga medgivande. Affiliate godkänner att av Affiliate till Scandic Partner lämnade uppgifter om webbplats, e-postadress med mera får överlåtas av Scandic Partner till annan part.

10. Bestämmelses ogiltighet

10.1. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning ske.

11. Immateriella rättigheter

11.1. Scandic Partner äger all upphovs- och nyttjanderätt till Scandic Partners tjänst och samtlig programvara förknippad med tjänsten. Affiliate förvärvar genom detta avtal ingen som helst upphovsrätt eller licens rörande tjänsten eller programvaran nödvändig för denna utan äger endast rätt att utnyttja Scandic Partners tjänst under de i detta Avtal angivna förutsättningarna.

12. Lagenlighet och tillämplig lag

12.1. Scandic Partner bedriver sin tjänst från dedikerad server. Scandic Partner ansvarar inte för att tjänsten är tillåten i andra länder än varifrån den opereras. Affiliate ansvarar själv för att användandet av tjänsten är förenligt med det landets lag affiliate driver sin tjänst ifrån.

12.2. På detta avtal skall EU lag tillämpas.

12.3. Genom att anmäla dig till vårt affiliate program alternativt när du börjar att använda tjänsten accepterar du villkoren i detta avtal.

12.4. Det finns inga muntliga överenskommelser mellan dig och Scandic Parner's.